CHALUPA VE VLACHOVICÍCH

CHALUPY PRO CHKO ŽĎÁRSKÉ VRCHY

 

 

 

 

 

 

Navrhnout jakoukoliv stavbu do prostředí chráněné krajinné oblasti vyžaduje specifický přístup projektanta. Jak víme, CHKO jsou zřízeny od toho, aby byla zabezpečena ochrana našich dochovaných přírodních a kulturních hodnot. V tomto smyslu je požadováno, aby vše nové, co v tomto prostředí vzniká, respektovalo pravidla stanovená na základě zkoumání původní kultury – tedy obvykle pravidla lidové architektury, typické pro daný region. Dále zvláštní orgán ochrany přírody a krajiny – Správa CHKO, vyžaduje dodržování zásad, která zajistí zachování tzv. „krajinného rázu“ – tedy je snaha o to, aby nové stavby v krajině nerušily a zásadně neměnily její atmosféru. Toto se netýká pouze jejich vzhledu, ale též umístění, osazení do terénu a ztvárnění okolí. V neposlední řadě musí být veškerá stavební aktivita v území prováděna tak, aby nedocházelo k poškozování nebo ohrožování jednotlivých složek přírodního prostředí, a to při zvýšených nárocích na jejich ochranu.

 

Možnost výstavby rodinných domů v CHKO Žďárské vrchy je tedy v prvé řadě podmíněna jejich vzhledem. Při požadavku na maximální zachování původních typologických znaků narážíme na problém: dřívější styl života i stavění na venkově vycházely ze zcela jiných požadavků, než které klade novodobý investor na komfortní styl bydlení. Hlavní úskalí spočívají ve správné volbě proporcí a velikosti oken, a dále v nezbytnosti využití obytného podkroví. Snaha architekta byla taková, aby i při zachování všech tradičních znaků měly domy co nejvíce světla a slunce. Dispozice jsou voleny citlivě vůči hmotové skladbě domu: je zachován tradiční princip orientace hlavní obytné místnosti – světnice – nejen vůči světovým stranám, ale i vůči domu – světnice byla vždy ve štítovém průčelí. Stejně tak je zachován princip umístění komína (při hřebeni ve středu dispozice, vždy na protilehlé straně vůči hlavnímu vstupu). Hmoty vikýřů, které jsou na takovéto stavbě nejvíce kontroverzní otázkou, byly voleny tak, aby při své maximální velikosti co nejméně rušily. To vše dohromady, spolu s dalšími principy a sladěno v detailu, tvoří dojem původnosti a malebnosti – tak jak se nám to nejvíce líbí :)

 

 

 

CHALUPA VE VLACHOVICÍCH

 

Na základě  vzorového projektu pro výstavbu rodinných domů v Chráněné krajinné oblasti Ždárské vrchy byl zhotoven návrh domu, který respektuje konkrétní místopisné podmínky a odpovídá specifickým požadavkům investora.

 

Autor architektonického návrhu:

Ing. arch. Helena Káfoňková © Jihlava 2007-2008

 

 

* * *

 

Poměrně velké vikýře na odvrácené straně domu

zajišťují dostatek světla i místa ve dvou prostorných pokojích v podkroví.

 

Sklon stříšek vikýřů je mírnější než sklon hlavní střechy

        při citlivém rozvržení vikýřů, spolu s jemnými liniemi danými volbou krytiny a oplechování

se hmota i takto velkých vikýřů s celkovou hmotou domu dobře snáší.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situace a řez – kompozice zahrady a osazení domu do terénu

Výškové osazení domu bylo nutno volit uvážlivě,

s ohledem na limitované možnosti odkanalizování pozemku v rovinatém území

i vysokou hladinu spodních vod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * *