ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ JIHLAVAMotto:

Profese architekta je zodpovědným posláním.

Posláním architekta je utvářet prostor,ve kterém máme a musíme žít.

 

PRAXE:

- architektonické navrhování staveb a zahrad, urbanistické studie a projektování pozemních staveb;

- jednotlivé i komplexní služby v oblasti navrhování, projektování a dozorování staveb, včetně inženýrské činnosti a dalších souvisejících úkonů;

- zkušenosti s projektováním různých druhů staveb: komerční, bytové a občanské architektury, s důrazem na lázeňství, bydlení a administrativní výstavbu, renovace a přestavby výrobních areálů, výstavba komerčních a ubytovacích komplexů;

- tvorba urbanistického prostředí měst i venkova: urbanistické, zastavovací a regenerační studie, regulační i územní plány.

- rekonstrukce a renovace stávajících staveb;

- navrhování a povolování staveb do chráněných krajinných oblastí (CHKO).

- navrhování rodinných domů, s obzvláštním zřetelem vůči potřebám budoucích uživatelů stavby;

- Autorizace udělená Českou komorou architektů: Autorizovaný architekt (A1), číslo autorizace: 03 384, profesní obory: Pozemní stavby, Územní plánování;

- Živnostenské oprávnění (IČO: 73169161, od roku 2004): Projektová činnost ve výstavbě;

- Dosažené vzdělání: Fakulta architektury ČVUT v Praze, Gymnázium v Českém Těšíně.TVŮRČÍ PRINCIP:

ORIGINALITA architektonického nebo urbanistického díla vyplývá ze samé jeho podstaty, není potřeba nic "vymýšlet", pouze PŘEMÝŠLET. Architekt je povinen PŘIZPŮSOBIT SE nárokům budoucích uživatelů stavby, prostředí a komplexním požadavkům na výsledné dílo. Svou tvůrčí individualitou má právě přispět k nalezení nejlepšího řešení, přijatelného zároveň pro uživatele i jeho nejšiřší okolí.

NEZÁVISLOST na jakýchkoliv dodavatelích a výrobcích, trvalé striktní odmítání jakýchkoliv provizí a závazků, tvorba a život bez závislosti na komerci.

Zdravá OSVĚTA vůči klientovi i všem zůčastněným je základ profesionální práce. Architektura tvoří trvalé hodnoty, nelze spoléhat na svévoli a na pokusy!

Bohatství národa je ve zdravých lidech * dobré stavby a správně uspořádané životní prostření jsou základem lidského a společenského ZDRAVÍ.

PŘÍRODA, VZDUCH A PROSTOR - život v jakékoliv budově musí být směřován co nejvíce směrem ven! a to nejen pasivně (výhledem), ale zejména též aktivně – lákavým, životadárným a dobře organizovaným okolím

ORNÁ PŮDA, ZELEŇ, STROMY - nejsou naši nepřátelé, naopak, jsme na jejich prospívání plně závislí.

VŠECHNO SE VŠÍM SOUVISÍ - každý dům má svůj pozemek a své okolí – jejich vzájemné vazby musí být harmonické a maximálně účelné.

OTEVŘENOST, ODVAHA, VĚCNÁ KRITIKA A DŮSLEDNOST - problémy a složitosti jsou od toho, aby se řešily, nikoli smetaly pod stůl.

HLEDÁNÍ nových postupů a přístupů, zdokonalování efektivity práce a tříbení poznatků, kvalitativní povyšování úrovně architektonické tvorby.

RUČNÍ PRÁCE - SÍLA OPRAVDOVOSTI A PŘÍMOSTI - skutečná tvorba není myslitelná bez tužky a papíru. Totiž od srdce a mozku se k dobrému výsledku lze dopracovat jedině tou nejkratší cestou, která vede od cvičeného oka k poslušné ruce. Technické prostředky, jako je 3D počítačový modelář, jsou pouhými užitečnými pomocníky a prostředníky pro prezentaci návrhu a finalizaci projektu, nikoliv tvůrci!

AUTORSTVÍ JAKO ZÁRUKA KVALITY - největší prohřešek architekta je nechat svoji práci dělat za sebe třetími osobami! Architektonický návrh musí vyrůstat po celou dobu z ruk svého autora, protože ten je nejvíce obeznámen se svým zadáním a tedy jedině on může dovést dílo do zdárného konce a uhlídat i další profesanty a zůčastněné subjekty. Nezbytná je taktéž účast autora při vytváření základních podkladů, jako je zaměřování a posuzování staveb, fotodokumentace, pečlivá obhlídka pozemku apod. Oproti tomu autorství jako prázdný pojem je pouze nástrojem pro nezasloužené obohacování.NAŠI KLIENTI VÍ A UMÍ ANEBO SE S NÁMI NAUČÍ:

-          chápat náročnost procesu projektování a respektovat jeho zákonitosti,

-          neočekávat od architektonického návrhu pouze originalitu, ale také funkčnost a přijatelnost pro okolí,

-          ctít a chránit kulturní a přírodní hodnoty,

-          být odvážní, realističtí a prozíraví,

-          zajímat se plně o svoji akci a vědět, co od projektu očekávají,

-          že pozorně naslouchat, hodně se vyptávat je naprosto nezbytné, aby bylo možné též trefně poradit a poté beze zbytku vyhovět,

-          že vhodným rozlišením mezi tím, co je důležité a co podružné lze soustředit síly a investice efektivněji, včetně optimálního stanovení rozsahu projekčních a přípravných prací,

-          že dobrým projektem, dobrou smlouvou s dodavatelem stavby a kvalitní kontrolou se nejvíce ušetří.O CENOVÉ NABÍDCE:

Cenovou nabídku pro jakoukoliv akci lze stanovit pouze na základě konkrétního a přesněji specifikovaného zadání. Je vždy potřeba zvážit složitost úkolu na základě zadávacích podmínek a zejména upřesnit požadavky na rozsah a způsob zpracování díla. Každý úkol, ale i každý investor, vyžaduje jiný přístup, jinou hloubku zpracování... Abychom se vyhnuli možným budoucím nedorozuměním a mohli se co nejlépe seznámit s úkolem - i se sebou navzájem, je nezbytné řešit tyto záležitosti osobně, nejlépe na místě stavby (např. na stavebním pozemku). Zvláště při tvorbě rodinného domu je potřeba, aby si projektant a klient vzájemně dobře lidsky porozuměli - bez toho je zdařilá spolupráce nemožná.

Tímto děkujeme za pochopení všem, kteří vyžadují cenovou nabídku prostřednictvím e-mailu.* * *

___________________________________________________________________________________

POZNÁMKY POD ČAROU - STAVEBNÍKŮM RODINNÝCH DOMŮ:

Mnoho stavebníků přichází po zkušenosti, kdy prožili zklamání ze spolupráce s jiným projekčními firmami – nepodařilo se najít společný jazyk mezi projektantem a zákazníkem.

Důvodem, proč k této kolizi tak často dochází, bývá obvykle skutečnost, že architektonický návrh zpracovával někdo jiný („utajený brigádník“), než ten, kdo s klientem zakázku osobně a oficiálně řešil („šéf“).

Je ostudné, že mnoho architektů a projekčních kanceláří se spoléhá na to, že stavebník rodinného domu nemá dost zkušeností a znalostí k tomu, aby odhalil chyby v projektovém procesu a v projektu samotném. Zapomínají však na stavebníkův instinkt – vždyť stavebník, který staví pro sebe, moc dobře ví, že nejde jen o „kus papíru“, ale o podstatnou součást jeho budoucího života.

A tak se projektant od malého stavebníka – a stavebník od renomovaného architekta – odvrací... Jeden proto, že je to práce složitá a navíc „NEVDĚČNÁ“... Druhý proto, že ztrácí důvěru...

Dalším důvodem nespokojenosti stavebníků s výsledkem projekčních služeb bývá to, že návrh stavby řeší projektant - obvykle stavař, nikoliv architekt. Takto se tvůrčí proces ve vztahu ke klientovi omezuje na dohadování o víceméně technických záležitostech a podstata fungování stavby z hlediska provozních návazností, komplexních vazeb stavby vůči okolí i z hlediska všeobecného uživatelského komfortu je ignorována, resp. z podstatné části "opsána" z laických představ klienta. Projektanty jsou ve většině muži, což bývá příčinou nespokojenosti na straně ženy - paní domu, která se mnohdy cítí odstrčená a nezbývá jí, než prosazovat své zájmy "za zády" projektanta - většinou dodatečně až během stavby, což dopadá ... všelijak.

K navrhování rodinných domů přistupujeme způsobem, který je dnes u běžných projekčních a stavebních firem, nabízejících projektové služby, bohužel vzácností, ať už z důvodů časových, kapacitních či jiných... A taková práce nás těší, protože praxe potvrdila, že velmi pozorný a důsledný přístup k navrhování staveb ocení nejlépe právě ti investoři, kteří stavbu budují „pro sebe“ jakožto koncoví zákazníci a skuteční uživatelé stavby.

Dnes, vlivem silného tlaku na snižování cen projektů, dochází k neuvěřitelnému nárůstu nabídky v oblasti individuální výstavby, a to i ze strany větších i největších stavebních firem! Mnohé tyto firmy se nezdráhají nabízet i to, na co nemají patřičné profesní zázemí a zkušenosti. A tak „individuální studie“ rodinných domů „šitých na míru“ (a nejlépe zadarmo) se stala samozřejmou součástí nabídky snad každé firmy podnikající ve výstavbě rodinných domů, i když ta o architekta nikdy ani nezavadila. Stavebník je nakonec rád: stavbu mu zastřeší jedna firma, má méně starostí s realizací a ještě hlavně na tom všem „ušetří“ !

Je na místě důrazně varovat před "tlustými složkami", které je zvykem "lacino" pořizovat u dodavatelů tzv. "TYPOVÝCH PROJEKTŮ". Tyto složky jsou plné všeho možného (podrobností v praxi neproveditelných, výkazů výměr dodavetelů, které si nakonec nevyberete, apod.), jen neobsahují to, co zákazník opravdu potřebuje (tj. správně promyšlenou dispozici domu). Navíc záruky za správnost těchto projektů končí v okamžiku, kdy uděláte v projektu sebemenší změnu. Nemluvě o cenách za tyto typové projekty, které se skládají z tolika položek, že ve výsledku zdaleka nejsou "levné". Tyto projekty bývají, zvláště u dobře zavedených firem, plné fatálních chyb (konstrukčních nesmyslů, chcete-li, mnohdy převzatých ze zahraničí, kde jsou zcela jiné klimatické poměry i normové požadavky, dataily a doporučení vytržené z kontextu nebo prostě špatně opsané) a navíc v podstatě nikdy neodpovídají plně požadavkům daného investora a pozemku. Proto jsou následně investorem bezkoncepčně měněny a na stavbě se stávají zcela neužitečnou haldou papírů, které dodavatel obvykle ani nedokáže souhrnně prostudovat, jistě ne před uzavřením smlouvy a pak už na to také není čas. Běžní dodavatelé-zhotovitelé rodinných domů jsou zvyklí na své dodavatele, materiály a postupy a nějaký typový projekt je jim "ukradený" - a nelze se jim ani divit, ani je za to hanit. Viníky těchto tragédií hledejme jinde. A tragédie to jsou, když se nezaujatě podíváme na náš venkov a příměstská sídliště, jakými mnohdy zoufalými pokusy o individuální architekturu se dnes pyšní - přicházíme nejen o krásu, ale i o smysl krásu vnímat a ctít. Přicházíme o přirozenost, o úhledné a psychicky i fyzicky zdravé životní prostředí. S tím přicházíme o pocit bezpečí a vyrovnanosti, nenávratně přicházíme o to, čemu bychom chtěli říkat milovaný domov.* * *