ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ JIHLAVA

Motto:         Profese architekta je posláním.

A posláním architekta je utvářet prostor,

ve kterém máme a musíme žít.

 

OBSAH:

 

 

KDO JSME, CO PROJEKTUJEME

            Architektonická a projekční kancelář Jihlava

            Ing. arch. Helena Káfoňková

 

JAK TVOŘÍME

Náš přístup

Naši klienti ví a umí anebo se s námi naučí

Náš tvůrčí princip

Ze zákulisí naší práce

 

CENOVÁ NABÍDKA

 

Poznámky pod čarou

 

SEZNAM REFERENCÍ

 

UKÁZKY Z TVORBY:        viz „ARCHITEKTURA – PROJEKTY A REALIZACE“

 

NABÍDKA PRO STAVEBNÍKY RODINNÝCH DOMŮ:          viz „RODINNÝ DŮM DŮMYSLNĚ A SPRÁVNĚ“

 

 

 

 

 

KDO JSME, CO PROJEKTUJEME

 

 

 

ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ JIHLAVA

 

 

Jádro našeho pracovního týmu představuje architekt se sedmnáctiletou praxí v oboru architektury, projektování a územního plánování a stavební projektant s téměř desetiletou praxí z dozorování a provádění staveb. Počátek naší spolupráce a vzniku firmy je datován rokem 2004.

 

Poskytujeme jednotlivé i komplexní služby v oblasti navrhování, projektování a dozorování staveb, včetně inženýrské činnosti a dalších souvisejících úkonů.

 

Samostatné projektové činnosti předcházela praxe ve význačných projekčních firmách (DIS projekt s.r.o Třebíč; ARCHITO Praha; Atelirer Penta v.o.s. Jihlava) a externí spolupráce se zkušenými architekty a stavebními inženýry.

Máme zkušenosti s projektováním různých druhů staveb: komerční, bytové a občanské architektury, s důrazem na lázeňství, bydlení a administrativní výstavbu, renovace a přestavby výrobních areálů, výstavba komerčních a ubytovacích komplexů. Spolupracovali jsme na projektech, které se zabývaly tvorbou urbanistického prostředí měst i venkova: urbanistické, zastavovací a regenerační studie, regulační i územní plány.

Významný podíl našich zakázek tvoří rekonstrukce a renovace stávajících staveb. Velmi si ceníme našich bohatých a kladných zkušeností s navrhováním a povolováním staveb do chráněných krajinných oblastí (CHKO).

 

V posledních letech se ve značné míře zabýváme projektováním v oblasti individuální bytové výstavby – tedy navrhováním rodinných domů. Tvorba pro koncové zákazníky je pro nás vždy velkou výzvou a věnujeme se jí s oblibou. Stavebníci rodinných domů nás oslovují s důvěrou, jsou námi vtaženi do tvůrčího procesu návrhu domu a odcházejí s dobrým pocitem, že jsme jim věnovali v dnešní době zcela neobvykle vysokou dávku času, tvůrčího prostoru a pochopení. Díky tomu se dosahuje vynikajících, nadmíru praktických a důkladně propracovaných výsledků, vedoucích k oboustranné spokojenosti z kvalitní architektonické práce.

 

 

 

Ing. arch. HELENA KÁFOŇKOVÁ

 

 

Autorizace udělená Českou komorou architektů:

-         Autorizovaný architekt (A1), číslo autorizace: 03 384

 

Profesní obory:

-         Pozemní stavby

-         Územní plánování

 

Živnostenské oprávnění (IČO: 73169161):

-         Projektová činnost ve výstavbě           

 

Dosažené vzdělání:

-         Fakulta architektury ČVUT v Praze

-         Gymnázium v Českém Těšíně

 

 

 

JAK TVOŘÍME

 

 

 

Náš tvůrčí princip :

 

Architekt je povinen přizpůsobit se nárokům budoucích uživatelů stavby, prostředí a komplexním požadavkům na výsledné dílo...

 

... svou tvůrčí individualitou má právě přispět k nalezení nejlepšího řešení,

přijatelného zároveň pro uživatele i jeho okolí...

 

... originalita architektonického nebo urbanistického díla vyplývá totiž

už ze samé jeho podstaty.

 

 

Náš přístup :

 

-         nejvíce ze všeho si ceníme naší nezávislosti – přes dlouholeté všeliké snahy různých dodavatelů ve stavebnictví jsme nikdy nepřijali žádné provize ani jiné závazky  *  při projektování a výběru z mnoha možných řešení se řídíme pouze vlastními odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi, zájmem klienta a svým přesvědčením

 

-         máme rádi lidi  *  zdravou osvětu považujeme za základ naší práce

 

-         bohatství národa je ve zdravých lidech * věříme, že dobré stavby a správně uspořádané životní prostření jsou základem lidského a společenského zdraví

 

-         sami se snažíme žít zdravě, aktivně a tvořivě, bez závislosti na komerci  *  to se odráží i v našich radách a návrzích

 

-         milujeme přírodu, vzduch a prostor  *  život v jakékoliv budově musí být směřován co nejvíce směrem ven! a to nejen pasivně (výhledem), ale zejména též aktivně – lákavým, životadárným a dobře organizovaným okolím

 

-         vážíme si orné půdy, zeleně a stromů  *  nejen o tom mluvíme, ale též přírodu chráníme i zachraňujeme

 

-         víme, že „všechno se vším souvisí“  *  každý dům má svůj pozemek a své okolí – jejich vazby musí být harmonické a maximálně účelné 

 

-         před problémy se neschováváme a nebojíme se dívat do budoucna bez klapek na očích

 

-         nesnášíme fušeřinu  *  když něco děláme, snažíme se to vždy dělat pořádně  *  věcné kritice se nebráníme, ale též se ji nezdráháme používat

 

-         baví nás se učit a hledat  *  s novými zkušenostmi stále zdokonalujeme efektivitu práce

 

-         nezalekneme se náročných a složitých začátků  * umíme je totiž směrovat k jednoduchým a kvalitním výsledkům

 

 

 

Naši klienti ví a umí anebo se s námi naučí :

 

-          chápat náročnost procesu projektování a respektovat jeho zákonitosti

 

-          neočekávat od architektonického návrhu pouze originalitu, ale také funkčnost a přijatelnost pro okolí

 

-          ctít a chránit kulturní a přírodní hodnoty

 

-          být odvážní, realističtí a prozíraví

 

-          zajímat se plně o svoji akci a vědět, co od projektu očekávají

 

-          že dobrým projektem, dobrou smlouvou s dodavatelem stavby a kvalitní kontrolou se nejvíce ušetří

 

 

 

Ze zákulisí naší práce :

 

-          Naučili jsme se pozorně naslouchat, hodně vyptávat a trefně poradit. Pak můžeme též beze zbytku vyhovět.

 

-          Věříme na sílu „opravdovosti“ a „přímosti“. Proto tvorba není pro nás myslitelná bez tužky a papíru. Totiž od srdce a mozku se k dobrému výsledku lze dopracovat jedině tou nejkratší cestou, která vede od cvičeného oka k poslušné ruce :-)

 

-          Počítačový modelář 3D je náš velký pomocník při modelování prostorů a hmot, při ověřování oslunění a ladění výsledných návrhů. Je velkou výhodou, když se klient seznamuje s návrhem „ze všech úhlů pohledu“ a může operativně ovlivňovat jeho vývoj... Finální konzultace tedy obvykle probíhají před monitorem.

 

-          Při činnostech v terénu, jako je pořizování fotodokumentace nebo zaměřování stávajícího stavu budovy, je přímá účast architekta a projektanta velmi cenná: vede nejúčinněji k podrobnému seznámení se autorů projektu se stavbou a patřičnému „zažití“ jejích zvláštností, úskalí a jedinečnosti. Spolupráci dalších osob uplatňujeme pouze tam, kde je to účelné a po všech stránkách efektivní.

 

-          Nikdy nenecháváme svoji práci dělat za sebe třetími osobami, pokud nemáme záruku výsledné kvality. Jinými slovy řečeno: náš architektonický návrh vyrůstá po celou dobu z ruk svého autora, protože ten je nejvíce obeznámen se svým zadáním a tedy jedině on může dovést dílo do zdárného konce. Další fáze investičního procesu, kdy jsou zapojeni profesanti a další  subjekty, podřizujeme naší bedlivé kontrole.

 

 

 

 

CENOVÁ NABÍDKA

 

Cenovou nabídku pro Vás zhotovíme na základě konkrétního a přesněji specifikovaného zadání. Je vždy potřeba zvážit složitost úkolu na základě zadávacích podmínek a zejména upřesnit požadavky na rozsah a způsob zpracování díla. Každý úkol, ale i každý investor, vyžaduje jiný přístup, jinou hloubku zpracování... Abychom se vyhnuli možným budoucím nedorozuměním a mohli se co nejlépe seznámit s úkolem, řešíme tyto záležitosti pokud možno osobně, nejlépe na místě stavby (např. na stavebním pozemku).

 

Naše ceny udržujeme ve standardní výši, snažíme se o dostupnost našich služeb běžnému zákazníkovi. Ceny projektových prací neurčujeme paušálně, ani je nepodřizujeme ceně investiční akce, ale stanovujeme je na základě odhadu předpokládané práce, potřebné pro zhotovení díla. Zvláště u stavebních akcí menšího rozsahu (rodinný dům) je nezbytné přizpůsobovat cenu projektových služeb individuálním podmínkám zadání.

Tímto děkujeme za pochopení všem, kteří nás oslovují s žádostí o cenovou nabídku prostřednictvím e-mailu – budeme se těšit na nezávazné setkání s Vámi :)

 

Termínové plnění závisí od mnoha okolností. V případě opodstatněné urgentnosti akce a našich časových rezerv jsme schopni udělat maximum pro splnění i velmi krátkých termínů, včetně vyřízení příslušných vyjádření a úředních povolení.

 

 

 

 

 

Poznámky pod čarou :

 

Mnoho stavebníků k nám přichází po zkušenosti, kdy prožili zklamání ze spolupráce s jiným projekčními firmami – nepodařilo se najít společný jazyk mezi projektantem a zákazníkem.

 

Důvodem, proč k této kolizi tak často dochází, bývá obvykle skutečnost, že architektonický návrh zpracovával někdo jiný („utajený brigádník“), než ten, kdo s klientem zakázku osobně a oficiálně řešil („šéf“).

Je ostudné, že mnoho architektů a projekčních kanceláří se spoléhá na to, že stavebník rodinného domu nemá dost zkušeností a znalostí k tomu, aby odhalil chyby v projektovém procesu a v projektu samotném. Zapomínají však na stavebníkův instinkt – vždyť stavebník, který staví pro sebe, moc dobře ví, že nejde jen o „kus papíru“, ale o podstatnou součást jeho budoucího života.

A tak se projektant od malého stavebníka – a stavebník od renomovaného architekta – odvrací... Jeden proto, že je to práce složitá a navíc „NEVDĚČNÁ“... Druhý proto, že ztrácí důvěru...

 

 

Naše projekční kancelář obrací svoji pozornost na stavebníky rodinných domů. Proč?

 

Protože rodinné domy umíme. A umíme je proto, že přistupujeme k navrhování způsobem, který je dnes u běžných projekčních a stavebních firem, nabízejících projektové služby, bohužel vzácností...

 

Praxe nám potvrdila, že tento náš velmi pozorný a důsledný přístup k navrhování staveb ocení nejlépe právě ti investoři, kteří stavbu budují „pro sebe“ jakožto koncoví zákazníci a skuteční uživatelé stavby.

 

Stavební praxe v našich zemích prožívá zásadní krizi. A to nejen krizi finanční, existenční, nýbrž i krizi své podstaty.

 

Abychom pochopili původ této všeobecné tvůrčí krize, je potřeba si uvědomit rozdíl mezi projektovým procesem pro stavbu, jejímž investorem je sám koncový uživatel (např. rodinný dům) a projektovým procesem pro stavby ostatní, určené pro někoho jiného, než investora. Tyto „stavby ostatní“ bývají určeny pro širokou veřejnost (úřady, nemocnice, knihovny, dopravní stavby) nebo pro komerční využití, výrobu apod..  anebo pro prodej koncovým uživatelům (bytový dům, řadovky určené k rozprodání). U všech těchto „ostatních staveb“ investor není přímým uživatelem, a tudíž dostatečně pozorně nehledí na to, zda je stavba dobře navržena, zda bude správně fungovat, správně se vyjímat a slušně se „tvářit“. Tyto zásadní aspekty řeší pouze do té míry, nakolik budou ovlivňovat zisky při výdělečném aktu (např. při prodeji). Investorovi-developerovi jde samozřejmě především o to, kolik na tom všem vydělá.

 

Při všech „velkých“, „hromadných“, veřejných a komerčních zakázkách vzniká tragický moment v tom, že investor nevěnuje projektové přípravě stavby tolik času a zájmu, kolik by bylo potřeba.

Důvodem bývá zejména spěch, zájem na co největším zisku, nezájem o trvalé kvality stavby a naprosto zanedbatelný anebo žádný zájem o budoucího uživatele. Samostatnou kapitolou jsou stavby financované z dotačních titulů – zde platí zcela zvláštní principy, a tak se požadavky investorů velmi často ocitají v příkrém protikladu ke vší logice i k užitné hodnotě stavby.

 

„Velký investor“ nebo developer mnoho projektantových doporučení (ať už se týkají návrhu dispozic nebo konstrukčních a technických rešení), která jsou vhodná pro koncového uživatele, z pohledu vlastních (finančních či jinak prospěchových) zájmů diktovaných svou „marketingovou“ případně státní (veřejnou) politikou, opomíjí nebo přímo zavrhuje.

Pak se ovšem všechna projektantova snaha zákonitě míjí správným účinkem...  Tomuto neuspokojivému pracovnímu prostředí nasazuje „korunu“ všeobecná neochota uhradit projektantovi slušný honorář, odpovídající jeho náročnému úkolu. Projektantův cit se otupuje, vytrácí se tvůrčí princip i chuť odvádět kvalitní práci... Průběh samotných realizací staveb je tragédií na entou: otupěl a naučil se „přivírat oči“ i stavební dozor (a to i v případě, že není „uplacený“ – jen prostě nechce být, bojí se být tím „zlým“). Koncový uživatel naříká anebo mlčky a poslušně, vědomě či nevědomě, trpí...

 

Dnes, vlivem silného tlaku na snižování cen projektů a vleklé krizi ve stavebnictví, dochází k neuvěřitelnému nárůstu nabídky v oblasti individuální výstavby, a to i ze strany větších i největších stavebních firem! Mnohé tyto firmy se nezdráhají nabízet i to, na co nemají patřičné profesní zázemí a zkušenosti. A tak „individuální studie“ rodinných domů „šitých na míru“ (a nejlépe zadarmo) se stala samozřejmou součástí nabídky snad každé firmy podnikající ve výstavbě rodinných domů, i když ta o architekta nikdy ani nezavadila. Stavebník je nakonec rád: stavbu mu zastřeší jedna firma, má méně starostí s realizací a ještě hlavně na tom všem „ušetří“ !!

 

Jeden podvod střídá druhý... Nezbývá nám než trpělivě přihlížet, zda alespoň tuto z mnoha tisíců lží, alespoň některý stavebník, prohlédne včas...

 

 

* * *